IKHWELO MALUNGA NENTSHOLONGWANE ICOVID 19 (OKANYE ICORONA)

iBorder Rural Committee (BRC) ihlaba-ikhwelo kubemi basezilalini – ngakumbi kwi phondo lase Mpumalanga – ukuba bazikhusele kulo bhubhane wentsholongwane nesifo esigubungele ihlabathi iCORONA. Mzi ontsundu masisebenzisane noRhulumente sithobele imiqathango ezama ukulwa iCorona. Masizingcine sisezindlini, Masibemgama umntu komnye Masihlambe izandla rhoqo. Mzi kaPhalo, kaGcaleka , kaTshiwo akukho chiza lokunyanga esisifo ngaphandle kothobela imiqathanngo nokuzigcina ukhuselekile. SiyakwiPasika …

IKHWELO MALUNGA NENTSHOLONGWANE ICOVID 19 (OKANYE ICORONA) Read More »