IKHWELO MALUNGA NENTSHOLONGWANE ICOVID 19 (OKANYE ICORONA)

iBorder Rural Committee (BRC) ihlaba-ikhwelo kubemi basezilalini – ngakumbi kwi phondo lase Mpumalanga – ukuba bazikhusele kulo bhubhane wentsholongwane nesifo esigubungele ihlabathi iCORONA.

Mzi ontsundu masisebenzisane noRhulumente sithobele imiqathango ezama ukulwa iCorona.

  1. Masizingcine sisezindlini,
  2. Masibemgama umntu komnye
  3. Masihlambe izandla rhoqo.

Mzi kaPhalo, kaGcaleka , kaTshiwo akukho chiza lokunyanga esisifo ngaphandle kothobela imiqathanngo nokuzigcina ukhuselekile. SiyakwiPasika makholwa akuthi masime ngenkonzo sithandaze UThixo simbongoze sisemakhaya. Masikhe sinqumame ngendibano zamasiko nezithethe zethu de kudlule elilifu. Kwaye masi ngawa xhaphazi amanina. iBRC iyamxhasa urhulumente  noMongameli kwinzame zokukhusela ukunwenwa kweCorona. Asiyondlalo bayaphela abantu sizwe sakuthi.
Simanyene, singayoyisa iCORONA.
Enkosi
Phumeza Grootboom : Umphathi we BRC
Phumeza@brc21.co.za
Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

WELCOME TO our new website

Please help us flatten the curve and #StayAtHome. For more info visit:
sacoronavirus.co.za